บริษัท เอ.ดับบลิว.เอ. แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ วีซ่า  จำกัด ให้บริการรับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ตรวจสอบบัญชี รับทำวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน เรามุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการบริการเพื่อ
ก่อให้เกิดความสะดวกแก่ท่านสูงสุด การให้คำปรึกษาด้านการวางแผนงานด้านภาษีที่ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐานบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านภาษีแต่ถูกต้องตามหลักบัญชีและกฎหมายภาษีจากกรมสรรพากร หากท่านเป็นผู้เปิดบริษัทใหม่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร หรือมีธุรกิจอยู่แล้วสามารถสอบถามเราได้ฟรี เกี่ยวกับการดำเนินงาน  ไม่ว่าท่านจะ 
 
 ทำธุรกิจ 
 
ธุรกิจบริการ, ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท , ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ , นายหน้าค้าขายที่ดิน
ธุรกิจซื้อมาขายไป (ขายปลีก ขายส่ง) 
 ธุรกิจขายของออนไลน์ , ธุรกิจอบรมสัมมนา,ธุรกิจฟิตเนส
,ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม, ธุรกิจจัดงานอีเว้นท์, 
ธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา , ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง , ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรม
ธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย ,โรงงานรับเหมาผลิตสินค้า,
ธุรกิจท่องเที่ยว, ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ,
ธุรกิจรับจ้างเหมาแรงงาน , ธุรกิจรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
,ธุรกิจให้คำปรึกษาลูกค้าต่างประเทศ, ธุรกิจให้เช่าพื้นที่โกดัง โรงงาน, 
ธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI), ธุรกิจขนส่ง,
ธุรกิจจัดรับเหมาทำความสะอาด,  ธุรกิจร้านอาหาร,
ธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ,ธุรกิจทำการตลาด สื่อโฆษณา, 

และสำหรับบริษัทที่ต้องการให้ดูแลด้านเอกสารเพื่อต้องการยื่นขอวีซ่า และ ใบอนุญาตให้กับพนักงานในบริษัท เพื่อให้สามารถยื่นผ่านอย่างถูกต้อง
 

 
ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อใช้บริการจากเราท่านจะได้รับ 
  งานถูกต้องได้มาตรฐานบัญชี
  ภาษีไม่ถูกปรับย้อนหลัง
  ติดต่อง่ายได้ทุกเวลา
  มีความรับผิดชอบงานเสร็จส่งทันเวลา
  ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและวิชาชีพ
  เข้าพบเจ้าหน้าที่เมื่อโดนเรียกตรวจจากสรรพากร 

ดังนั้นท่านจึงสามารถไว้วางใจว่าจะได้รับบริการที่ดีจากทางเรา ทางเราพร้อมที่จะพัฒนาการให้บริการเพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 

 
การทำบัญชีที่ถูกต้องได้ตามมาตราฐานจะส่งผลให้ธุรกิจของท่านเติบโตไปข้างหน้า 
 
                         " ให้เราบริการ และก้าวไปพร้อมคุณ "
   
     
 
 
                                            การจัดเก็บภาษีในประเทศไทยนั้น ส่วนมากมาจากภาษีดังนี้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
   ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนด และมีรายได้เกิดขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเอง ตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนด ภายในเดือนมกราคม ถึงมีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้ ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี ที่ต้องชำระ และเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษี ขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย

ภาษีนิติบุคคล
   การคำนวณเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี การคำนวณกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้คำนวณกำไรสุทธิตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน ประมวลรัษฎากร โดยนำกำไรสุทธิดังกล่าวคูณด้วยอัตราภาษี เงินได้นิติบุคคล จะได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ต้องชำระ ถ้าคำนวณกำไรสุทธิออกมาแล้วปรากฎว่า ไม่มีกำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ บริษัทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้าการจัดทำบัญชีของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักบัญชีโดยไม่ได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขในประมวลรัษฎากรเมื่อ จะคำนวณภาษีบริษัทจะต้องปรับปรุงกำไรสุทธิดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน ประมวลรัษฎากรแล้วจึง คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดเวลาการจดทะเบียน
1. ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ เป็นปกติธุระ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นขอจดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน
2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งมีแผนงาน ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้มีการดำเนินการ และเตรียมการ ประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้า หรือรับ บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้าง โรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร ให้ยื่นค าขอจดทะเบียน ภายในก าหนด 6 เดือน ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ เว้นแต่ มีสัญญาหรือหลักฐานจะด าเนินการ ก่อสร้าง ภายในเวลาที่เหมาะสม
3. ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือ ให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ โดยมีตัวแทน อยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ การจดทะเบียน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
กิจจการที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่ การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักร โดยกิจการนั้น ไม่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 
                1.   การธนาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายเฉพาะ 
                2.   การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย การประกอบ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
                3.   การรับประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
                4.   การรับจำนำ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ 
                5.   การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น การให้กู้ยืมเงินค้ำประกัน แลกเปลี่ยนเงินตรา ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่าง ๆ 
                6.   การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม
ที่มา www.rd.go.th

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี หมายความว่า ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา 4
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี (มาตรา 8) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 (มาตรา 8 วรรค 1)  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
กลุ่มที่ 2 (มาตรา 8 วรรค 2)  ได้แก่ สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจำ เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีกลุ่มที่ 1 ประกอบธุรกิจเป็นประจำในสถานที่หลายแห่งแยกจากกัน ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจในสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจำนั้นเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีด้วย
กลุ่มที่ 3 (มาตรา 8 วรรค 4)  ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ได้แก่
(1) บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจำหน่าย ผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดีทัศน์ และแผ่นซีดี
(2) บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ โรงงาน แปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่ง งาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
ที่มา www.dbd.go.th        

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

ไม่พบกระทู้

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

Powered by MakeWebEasy.com