บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
              เนื่องจากตามกฎหมายที่ออกมาใหม่ปัจจุบันนั้นสามารถจัดตั้งบริษัทภายในวันเดียวกันได้โดยผู้เริ่มก่อการ จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียว

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทมีดังนี้

จองชื่อ
              การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนั้นต้องมีการจองชื่อก่อนซึ่งการจองชื่อมีวิธีการจองได้สองวิธีคือ
1.           เขียนแบบฟอร์มใบจองชื่อสองใบแล้วไปยื่นกับนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.           จองชื่อผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งการจองโดยวิธีต้องเป็นชื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นภายในบริษัทเท่านั้นหากใช้ชื่อบุคคลนอกไม่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ จองได้ที่https://ereg.dbd.go.th/InterRsvWeb/memberpages/login.xhtml

จดทะเบียนจัดตั้ง  
หลังจากที่เราได้ใบจองชื่อมาแล้วก็จัดทำเอกสารในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทซึ่งทำได้สองวิธีเหมือนกับการจองชื่อคือจัดทำเอกสารแล้วไปยื่นจดกับนายทะเบียนได้เลย และอีกวิธีคือจดผ่านอินเตอร์เน็ตโดยเข้าไปจดที่ http://www.dbd.go.th/  แล้วเลือกจดทะเบียนนิติบุคคล

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
หากผู้ประกอบการท่านใดประสงค์จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ยื่นเรื่องจดได้ซึ่งจดทะเบียนได้สองวิธีเช่นเดียวกับการจดทะเบียนอื่นเหมือนกันคือ
1.  ยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่สรรพากรโดยเตรียมแบบ ภพ.01 และเอกสารหลักฐานไปยื่นที่สรรพากรพื้นที่
2.  จดผ่านอินเตอร์เน็ตเจ้าที่หน้าสรรพากรจะเข้าไปตรวจที่สถานประกอบการจริงหลังจากยื่นเรื่องผ่านเน็ตอย่างน้อย 15 วันสามารถเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 
( เรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นตามกฎหมายไม่ได้บังคับให้เราต้องจดหากรายได้เรายังไม่ถึง 1.8 ล้านบาท )         

หากท่านใดไม่มีเวลาสะดวกในการจัดทำเรื่องเองทางสำนักงานบัญชีเรามีบริการท่านตามอัตราค่าบริการดังนี้

อัตราค่าบริการ
ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท                                             4,000      บาท
( อัตรานี้รวมค่าจดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษีและจดทะเบียนภาษีมูลค่าผ่านอินเตอร์เน็ต)
ค่าธรรมเนียม
ทุนจดทะเบียนล้านละ                                                         5,000      บาท
หนังสือบริคณห์สนธิ                                                            500     บาท
อากรแสตมป์                                                                   210     บาท
ใบทะเบียนสำคัญ                                                               100     บาท
หนังสือรับรอง                                                                 200     บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ                                                        50     บาท
ทนายความ                                                                     500    บาท
ตรายางเริ่มต้น                                                                 300     บาท

ราคาจดทะเบียนจัดตั้งไม่เกิน 12,000 บาท

 
Powered by MakeWebEasy.com