บริการรับทำบัญชี  จัดทำภาษี และ ประกันสังคม
บริการรับทำบัญชี
-       จัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
-       จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง
-       จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
-       กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
-       จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ / คำนวณค่าเสื่อมราคา
-       ปิดงบการเงินรายเดือน / รายไตรมาส / รายปี
-       ลงลายมือชื่อเป็นผู้จัดทำบัญชีตาม พรบ.การบัญชี
บริการจัดทำภาษีและประกันสังคม     
-       จัดทำและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1 , ภงด.3 ,ภงด.53
-       จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย พร้อมนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30
-       จัดทำคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีพร้อมยื่นแบบ  ภงด.51
-       จัดทำคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปีพร้อมยื่นแบบ ภงด.50 และ สบช.3
-       จัดทำและนำส่งประกันสังคมเงินสมทบกับประกันสังคม
-       จัดทำแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก)
-       จัดทำและยื่นแบบเข้าพนักงานใหม่ และ ยื่นแบบลาออกของพนักงานกับประกันสังคม
-       ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
-       แก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร
จัดทำรายงานส่งให้ลูกค้าดังนี้
-       จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน / กำไรขาดทุน
-       สรุปบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้
-       จัดทำบัญชีแยกประเภท
-       จัดทำสมุดรายวันทั่วไป
-       รายงานทะเบียนสินทรัพย์ของบริษัท

อัตราค่าบริการ

              ตามจำนวนเอกสารของบริษัทและตามความยากง่ายของธุรกิจ เริ่มต้น 2,500  บาท 

 

 
Powered by MakeWebEasy.com