บริการจัดทำ VISA

   รับบริการจัดทำ VISA และ Workpermit ให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้ามาทำงานในเมืองไทย
ขั้นตอนการขอวีซ่านั้นมีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้
1.     หากต่างชาติต้องการทำงานในประเทศไทย จะต้องมีวีซ่า Immigration  Non-B ซึ่งจะอยู่เมืองไทยได้ 90 วัน แต่ถ้าหากต่างชาติมีวีซ่าท่องเที่ยว หรือ วีซ่าผ่านทาง จะต้องทำการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเสียก่อน โดยที่ต่างชาติจะขอรับการตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant Visa  รหัส “B”  ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ผู้ขอรับการตรวจลงตรามีถิ่นพำนักเท่านั้น  หรือหากไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยตั้งอยู่ในประเทศที่ผู้ขอรับการตรวจลงตรามีถิ่นพำนัก  ให้ยื่นคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยที่ดูแลประเทศดังกล่าว  ทั้งนี้ ไม่สามารถยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทย ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจลงตราประเภทดังกล่าว หากเป็นการขอวีซ่า Immigration  Non-B ในเมืองไทยนั้นจะต้องมีระยะเวลาเมืองไทยเป็นอย่างน้อย 15 วัน ณ วันที่ยื่นเอกสาร
2.     เมื่อได้ ต่างชาติมีวีซ่า Immigration  Non-B มาแล้ว จะสามารถขอใบอนุญาตทำงาน(Workpermit)  ได้
3.     เมื่อต่างชาติได้ ใบอนุญาตทำงาน ( Work permit ) มาแล้ว และประสงค์ที่จะอยู่ทำงานในประเทศไทยต่อ สามารถนำเอกสารไปยื่นต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่ออยู่ต่อได้อีก 1 ปี

ข้อควรทราบ  ในกรณีที่ต่างชาติต้องการบินออกนอกประเทศต้องทำ Re-Entry ก่อนออกนอกประเทศ  เพื่อเป็นการขออนุญาตกลับเข้ามาใหม่ในวีซ่าที่ต่างชาติถืออยู่ หากไม่ทำ Re-Entry วีซ่าที่มีอยู่จะถูกยกเลิกเมื่อกลับประเทศไทยเข้ามาใหม่

อัตราค่าบริการจัดทำ VISA

ค่าบริการจัดทำ Immigration  Non-B                                          12,000   บาท
 ( สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำวีซ่า  Immigration  Non-B ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ประเทศไทย)
ค่าบริการจัดทำวีซ่า 1 ปี                                                           12,000  บาท

ค่าธรรมเนียม VISA
Immigration  Non-B
หากทำที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง                                                      2,000   บาท
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1 ปี                                                             1,900   บาท

 
Powered by MakeWebEasy.com