บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท/ดวงตรา  

              การจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนชื่อบริษัทนั้นบริษัทจะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษ
โดยต้องลงโฆษณาประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหลังจากมีการประชุมเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทแล้วต้องไปยื่นจดต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน
              ส่วนกรณีห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์

อัตราค่าบริการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท/ดวงตรา

ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                      3,000      บาท
ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมสรรพากร                               2,000      บาท

ค่าธรรมเนียมบริษัท
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงตราสำคัญ                                              400     บาท
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ                                    400     บาท
อากรแสตมป์                                                                       60     บาท
หนังสือรับรองฉบับละ                                                             200    บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ                                                           50    บาท
ค่าทนายความ                                                                     500    บาท
ค่าตรายาง                                                                        300    บาท
ค่าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ แล้วแต่ฉบับ                                                   

ค่าธรรมเนียมห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนตราสำคัญ                                                   400    บาท
หนังสือรับรองฉบับละ                                                            200    บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ                                                          50    บาท
ค่าทนายความ                                                                    500    บาท
ค่าตรายาง                                                                       300    บาท

image
Powered by MakeWebEasy.com