บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ  

              การย้ายสถานประกอบการหากอยู่ในจังหวัดเดียวกันตามกฎหมายไม่ต้องอ้างอิงมติที่ประชุมเพื่อนำมาจดทะเบียนได้ แต่หากเป็นการย้ายสถานประกอบการไปอยู่ที่จังหวัดอื่นนั้น ต้องมีการลงโฆษณาหนังสือพิมพ์นัดหมายการประชุมมติพิเศษไม่น้อยกว่า 14 วัน ( แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2 )
              ส่วนกรณีห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์

อัตราค่าบริการบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง  (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)                         3,000      บาท
ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง (สรรพากรกรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)          2,000      บาท
ค่าธรรมเนียมบริษัท
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง                                                   400      บาท
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ                                         400      บาท
อากรแสตมป์                                                                            70      บาท
หนังสือรับรองฉบับละ                                                                  200      บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ                                                               50       บาท
ค่าทนายความ                                                                         500       บาท
ค่าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์                                                              แล้วแต่ฉบับ
ค่าธรรมเนียมห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค่าธรรมเนียมที่ตั้งสำนักงาน                                                            400      บาท
หนังสือรับรองฉบับละ                                                                  200      บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ                                                                50      บาท
ค่าทนายความ                                                                          500      บาท


image
Powered by MakeWebEasy.com