จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ/อำนาจกรรมการ

            การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนั้นกรณีบริษัทจำกัดต้องมีการนัดประชุมโดยการลงหนังสือพิมพ์นัดเป็นเวลาล่วงหน้า 7 วัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  และต้องยื่นเรื่องภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม
           ส่วนกรณีห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์

อัตราค่าบริการบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง                                                   3,000    บาท
ค่าธรรมเนียมบริษัท
ค่าธรรมเนียมกรรมการออกจากตำแหน่ง (ไม่ว่ากี่คน)                                  400    บาท
ค่าธรรมเนียมกรรมเข้าใหม่คนละ                                                      400    บาท
หนังสือรับรองฉบับละ                                                                200    บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ                                                              50    บาท
ค่าทนายความ                                                                        500   บาท
ค่าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์                                                              แล้วแต่ฉบับ

ค่าธรรมเนียมห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค่าธรรมเนียมหุ้นส่วนออกคนละ                                                        300    บาท
ค่าธรรมเนียมหุ้นส่วนเข้าใหม่คนละ                                                     300    บาท
ค่าธรรมเนียมแก้ไขเพิ่มเติมหุ้นส่วนผู้จัดการ                                            400    บาท
ค่าธรรมเนียมแก้ไขเพิ่มเติมข้อจำกัดหุ้นส่วนผู้จัดการ                                    400    บาท
หนังสือรับรองฉบับละ                                                                 200    บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ                                                               50   บาท
ค่าทนายความ                                                                         500    บาท

 

 


 
Powered by MakeWebEasy.com