บริการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 

              การจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์นั้นบริษัทจะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษโดยต้องลงโฆษณาประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหลังจากมีการประชุมเปลี่ยนแปลงแล้วบริษัทแล้วต้องไปยื่นจดต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน
              ส่วนกรณีห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์

อัตราค่าบริการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 
ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                         3,000    บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ                                       400    บาท
อากรแสตมป์                                                                          70    บาท
หนังสือรับรองฉบับละ                                                               200    บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ                                                             50    บาท
ค่าทนายความ                                                                       500    บาท
ค่าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์                                                              แล้วแต่ฉบับ
ค่าธรรมเนียมห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์                                              400    บาท
หนังสือรับรองฉบับละ                                                               200    บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ                                                             50    บาท
ค่าทนายความ                                                                       500    บาท 

 

image
Powered by MakeWebEasy.com