บริการจดทะเบียนเพิ่มทุน/ลดทุน 

              การจดทะเบียนเพื่อเพิ่มทุน / ลดทุนนั้นบริษัทจะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษ
โดยต้องลงโฆษณาประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหลังจากมีการประชุมเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุน / ลดทุนบริษัทแล้วต้องไปยื่นจดต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน
              ส่วนกรณีห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์

อัตราค่าบริการเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุน / ลดทุน
ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง                                                    3,000      บาท

( กรณีต้องแสดงแบงค์สเตทเม้นท์คิดเพิ่ม 1,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมบริษัท
ค่าธรรมเนียมเพิ่มทุนล้านละ                                                          5,000      บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลดทุน                                                         400      บาท
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ                                         400      บาท
อากรแสตมป์                                                                            70      บาท
หนังสือรับรองฉบับละ                                                                 200       บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ                                                               50      บาท
ค่าทนายความ                                                                         500      บาท
ค่าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์                                                              แล้วแต่ฉบับ
ค่าธรรมเนียมห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค่าธรรมเนียมเพิ่มทุนทุกหนึ่งแสนคิดเพิ่ม                                               100      บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลดทุนคนละ                                                   300     บาท
หนังสือรับรองฉบับละ                                                                 200      บาท
เปลี่ยนจำพวกพวกถือหุ้นส่วนคนละ                                                    300      บาท
เปลี่ยนสิ่งนำมา ลงหุ้นคนละ                                                           300      บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ                                                               50     บาท
ค่าทนายความ                                                                         500     บาท 

 

 

 

image
Powered by MakeWebEasy.com