บริการจัดทำใบอนุญาตทำงาน  Workpermit

หากต่างชาติต้องการเข้ามาทำงานในประเทศให้นายจ้างยื่นเอกสารขอใบอนุญาตทำงานให้ต่างด้าวซึ่ง
1.สามารถยื่นขอก่อนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และเมื่อยื่นเรื่องแล้วก็ส่งเอกสารให้ต่างชาติเพื่อนำไปยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภท Immigrant –Non B ในหนังสือเดินทางที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ
2. ต่างชาติขอวีซ่าประเภท Immigrant–Non B หรือ Immigrant –O ก่อนแล้วขอใบอนุญาตทำงานที่กระทรวงแรงงาน

เงื่อนไข : ต่างชาติ 1 คน ต่อเงินทุน 2,000,000 บาท และ พนักงานคนไทย 4 คน
หากเป็นวีซ่าแต่งงาน ต่อเงินทุน 1,000,000 บาท และ พนักงานคนไทย  2  คน 

         อัตราเงินเดือนขั้นต่ำตามสัญชาติ มีดังนี้
-  ทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย สัญชาติญี่ปุ่น , อเมริกา และแคนนาดา เงินเดือนขั้นต่ำ 50,000 บาท / เดือน
-  สัญชาติเกาหลี , ไต้หวัน , ฮ่องกง , สิงค์โปร , มาเลเซีย เงินเดือนขั้นต่ำ 45,000 บาท / เดือน
-  สัญชาติอินเดีย , กลุ่มตะวันออกกลาง , จีน , อินโดนีเซีย , ฟิลิปปินส์ เงินเดือนขั้นต่ำ 35,000 บาท / เดือน
-  สัญชาติพม่า , ลาว , เวียดนาม , กัมพูชา และทวีปอัฟริกา เงินเดือนขั้นต่ำ 25,000 บาท / เดือน
-  ธุรกิจหนังสือพิมพ์ เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท / เดือน

               ขอเสนอการขอใบอนุญาตทำงานตามอัตราดังนี้
อัตราค่าบริการจัดทำ Workpermit
ค่าบริการจัดทำ Workpermit                                                             7,000     บาท
ค่าธรรมเนียม Workpermit
การยื่นคำขอ                                                                                  100     บาท
มีอายุไม่เกินสามเดือน                                                                         750      บาท         
มีอายุเกินสามแต่ไม่เกินหก                                                                  1,500      บาท                                     
มีอายุเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี                                                           3,000      บาท                                      
แทนใบอนุญาต                                                                               150      บาท
การอนุญาตให้ทำงานอื่น                                                                      150      บาท
การอนุญาตให้เปลี่ยนท้องถิ่นหรือที่ทำงาน                                                     150      บาท

 
Powered by MakeWebEasy.com