จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

549 จำนวนผู้เข้าชม  | 

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

บริการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์  

              การจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์นั้นบริษัทจะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษโดยต้องลงโฆษณาประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหลังจากมีการประชุมเปลี่ยนแปลงแล้วบริษัทแล้วต้องไปยื่นจดต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน
             ส่วนกรณีห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์

อัตราค่าบริการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์  
ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                   3,000      บาท


ค่าธรรมเนียมบริษัท
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ                                 400      บาท
อากรแสตมป์                                                                     70     บาท
หนังสอรับรองฉบับละ                                                          200      บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ                                                        50      บาท
ค่าทนายความ                                                                  500      บาท
ค่าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์                                                              แล้วแต่ฉบับ
ค่าธรรมเนียมห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์                                          400    บาท
หนังสือรับรองฉบับละ                                                           200    บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ                                                         50    บาท
ค่าทนายความ                                                                   500    บาท


Powered by MakeWebEasy.com