เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและดวงตรา

415 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและดวงตรา

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท/ดวงตรา   

              การจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนชื่อบริษัทนั้นบริษัทจะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษ
โดยต้องลงโฆษณาประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหลังจากมีการประชุมเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทแล้วต้องไปยื่นจดต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน

ส่วนกรณีห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ 

อัตราค่าบริการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท/ดวงตรา
ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                     3,000      บาท
ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมสรรพากร                              2,000      บาท

ค่าธรรมเนียมบริษัท
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงตราสำคัญ                                            400       บาท
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ                                   400       บาท
อากรแสตมป์                                                                      60       บาท
หนังสือรับรองฉบับละ                                                            200      บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ                                                          50      บาท
ค่าทนายความ                                                                    500      บาท
ค่าตรายาง                                                                       300       บาท
ค่าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์                                                              แล้วแต่ฉบับ
ค่าธรรมเนียมห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนตราสำคัญ                                                    400      บาท
หนังสือรับรองฉบับละ                                                             200      บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ                                                           50      บาท
ค่าทนายความ                                                                     500      บาท
ค่าตรายาง                                                                         300     บาท
 

Powered by MakeWebEasy.com